11. International Trakya Family Medicine Congress

23-27 March 2022, Balkan Congress Center, Edirne

Program

"Family Medicine in Restoring Life"

09:00
Registration
13:30
Workshop by EJFM: Academic writing from idea to paper
 • Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren
 • Prof. Dr. Serdar Öztora
 • Prof. Dr. Ayşe Çaylan
 • Assist. Prof. Dr. Önder Sezer
17:30
End of the day
09:00
Poster Session
13:00
Opening Ceremony
Location: Main Hall
13:30
Plenary Session: The position and vision of WONCA Europe in post pandemic era (EN)
Location: Main Hall
 • Prof. Dr. Mehmet Ungan (Chairperson)
 • The position and vision of WONCA Europe in post pandemic era - Prof. Shlomo Vinker
14:15
Panel: Family physician and chronic diseases (TR)
Location: Main Hall
 • Prof. Dr. Yasemin Çayır (Chairperson)
 • Chronic diseases management in primary care: European perspective - Prof. Dr. Pemra Cöbek Unalan
 • Diabetic patients in and after pandemic period - Prof. Dr. Pınar Topsever
 • Management of cardiovascular diseases throughout the pandemics - Prof. Dr. Ersin Akpinar
15:45
Coffee Break
16:00
Panel: Family physician's trigonometry (TR)
Location: Main Hall
 • Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu (Chairperson)
 • Family physicians as self-learners and educators - Prof. Dr. Esra Saatçı
 • The importance of research in desease managament - Prof. Dr. Mehmet Ungan
 • Change in management in rural settings - Dr. Nur Şehnaz Hatipoğlu
17:30
End of the day
09:00
Panel: Preventive measures in promoting life (EN)
Location: Main Hall
 • Assoc. Prof. Dr. Emine Zeynep Tuzcular Vural (Chairperson)
 • Steps towards state evidence based screening of the main diseases in family doctors' practice: SWOT analysis of the weak and strong points - Prof. Pavlo Kolesnyk
 • The prevention of malignant disease - Prof. Dr. Biserka Bergman Markovic
 • Role of quaternary prevention in restoring life - Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu
Oral Presentations 1
Location: Presentations Hall B

Assoc. Prof. Dr. Erdinç Yavuz (Moderator)

 • Platelet ve Kalsiyum Arasındaki Oranın Koroner Ateroskleroz Yaygınlığı ile İlişkisi - Murat Gök
 • Evaluation of Fatigue’s Effect and Severity in Hemodialysis Patients - Selçuk Mıstık
 • The Relationship Between High LDL Levels and Acute Coronary Syndrome in the Asymptomatic Young Population - Uğur Özkan
 • Covid 19 Hastalarından İstenilen Nöroloji Konsültasyonları - Ezgi Kula
 • Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Teknoloji Bağımlılığının İncelenmesi: Karma Bir Araştırma - Funda Yıldırım Baş
 • Postcovid İzlem Polikliniğinde Takip Edilen Hastalarda Görülen Semptom ve Bulguların Analizi - Hilal Özkaya
 • Evaluation of Outcomes of Patients Operated for Mesenteric Ischemia During the COVID-19 Pandemic Period - Zeliha Türkyılmaz
10:30
Coffee Break
10:45
Panel: Mental health in a challenging world (EN)
Location: Main Hall
 • Prof. Dr. Serdar Öztora (Chairperson)
 • Psychological adaptations in post-pandemic era - Prof. Radost Asenova
 • Health and mental resilience of medical staff during the pandemic - Assoc. Prof. Iliana Carmen Busneag
 • Gender inequity and violence in primary care  - Prof. Victoria Tkachenko
Oral Presentations 2
Location: Presentations Hall B

Assoc. Prof. Dr. Duygu Ayhan Başer (Moderator)

 • Kadınlarda Üriner İnkontinansa Bağlı Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: Bir Pilot Çalışma - Melike Mercan Başpınar
 • Meme Kanseri Olgularında Şüpheli Aksiller Lenfadenopatilere Yönelik Elastografi Uygulamaları - Osman Kula
 • Erken Çocukluk Çağı Dönemindeki Çocuklarda Vücut Kitle İndeksinin Vitamin B12 ve 25(OH)D Vitamini Düzeyleri İle İlişkisinin İncelenmesi: Rize İli Örneği - Kerem Uzun
 • Evde Sağlık Hizmetleri Birimi’nde Kayıtlı Geriatrik Hastaların (65 Yaş ve Üzeri) Malnütrisyon Durumlarının Değerlendirilmesi - Merve Nur Serçe Özkoç
 • Metabolik Sendromu Olan Hastaların Bazı Adipozite ve Aterojenite İndeksleri ile Değerlendirilmesi - İdi̇l Ceren Balci
 • Hipertrigliseridemiye bağlı akut pankreatitlerin retrospektif değerlendirilmesi - İdris Kurt
 • Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Perimenapozal Kadınlarda Depresyon ve Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi - Rüya Açincan Bi̇ti̇r
 • Evaluation of Smoking Exposure Conditions and Effects of Primary School-Age Children - Zeynep Unus Yılmaz
 • Bel ağrısı ile başvuran hastalarda Lomber MR Bulguları - Osman Kula
12:15
Breakfast/Lunch/Dinner
13:30
Plenary Session: Using WONCA to support Family Medicine in the aftermath of Covid pandemic (EN)
Location: Main Hall
 • Prof. Dr. Ayşe Çaylan (Chairperson)
 • Using WONCA to support Family Medicine in the aftermath of Covid pandemic - Prof. Amanda Howe
Oral Presentations 3
Location: Presentations Hall B

Assoc. Prof. Dr. Funda Yıldırım Baş (Moderator)

 • Türk Toplumu’nun COVID-19 Aşısına Yönelik Tutum ve Davranışının Değerlendirilmesi - Pelin Yıldırım
 • The Effect of Covid-19 Pandemic Period on Glicemic Control and Laboratory Parameters of Patients With Type 2 Diabetes - Süleyman Görpelioğlu
 • Covid-19 Eve Kapanma Sürecinde Adolesanlarda Beden Kitle İndeksi ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri İzlemi - Onur Büyükkıyıcı
 • Hasta ve Yakınları Gözüyle Covid-19’da Damgalama ve Damgalanma: Prospektif, Kesitsel, Tanımlayıcı Bir Saha Çalışması - Süleyman Görpelioğlu
 • Aile Hekimliği Polikliniği’ne Başvuran Kişilerin COVID-19 Okuryazarlığı Düzeylerinin Değerlendirilmesi ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi - Eli̇f Hati̇ce Özkale
14:15
Panel: Impact of pandemics on organization of primary healthcare (EN)
Location: Main Hall
 • Prof. Dr. Selçuk Mıstık (Chairperson)
 • Palliative care in Covid situation - Assist. Prof. Ksenija Tušek Bunc
 • Home visits in Covid pandemic - Prof. Danica Rotar Pavlic
 • Organization for primary care needs - Prof. Zakiur Rahman
Oral Presentations 4
Location: Presentations Hall B

Assoc. Prof. Dr. Hilal Özkaya (Moderator)

 • Yaşlı Bireylerde Subjektif Sosyal Statünün Geriatrik Depresyon ve Anksiyete Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi - Damla Kocabiçakoğlu Vural
 • Hipertansiyon Tanısı Olan Hastaların Öz Etkililikleri, İlaç Tedavisine Uyumları ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi - Zarif Çağla Arslan
 • Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencilerinin Aşılarda Soğuk Zincir Uygulamaları Hakkında Bilgi ve Farkındalık Düzeyinin Değerlendirilmesi - Yasemin Şeyma Semerkant Kuzucu
 • Yaşlı Palyatif Bakım Hastalarında Malnutrisyon Sıklığı - Mihriban Özgür
 • The Perceptions of Caregivers Among Traditional and Complementary Medicine Usage in Palliative Care Patients, a Cross-Sectional Study - Canan Tuz Yılmaz
 • Impact of COVID-19 Pandemic on Family Medicine Clinical Practices During the Second Wave - Duygu Başer
 • Tip 2 Diyabetlilerde Bireysel Eğitim ile Kombine Eğitimin Kan Glukoz Regülasyonu Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması - Zarif Çağla Arslan
 • Non-alkolik Yağlı Karaciğer Hastası Genç Erişkinlerin Değerlendirilmesi - Sanem Nemmezi Karaca
 • Aile Hekimliği Asistanlarının Anafilaksi Tedavisi Bilgi Düzeyleri, Tek Merkez Verileri - Sanem Nemmezi Karaca
15:45
Coffee Break
16:00
Panel: Implementing new technologies in Family Medicine (EN)
Location: Main Hall
 • Prof. Dr. Esra Saatçı (Chairperson)
 • Implementing new technologies to practice about the role of point of care ultrasound (POCUS) in family medicine - Prof. Shlomo Vinker
 • Fall in Age: Innovative Training for Technology-based Frailty and Falls Management - Prof. Ferdinando Petrazzuoli
Oral Presentations 5
Location: Presentations Hall B

Assoc. Prof. Dr. Engin Ersin Şimşek (Moderator)

 • Evaluation of Adolescent Pregnancies in Tekirdağ Province of Turkey - Cem Yener
 • Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Eğitim ASM Sorunsalı - Ufuk Ünlü
 • Birinci Basamakta Covid-19 Sekelleri - Celal Kuş
 • Birinci Basamak Sağlık Kurumu’na Başvuran Hastaların İnfluenza (Grip) Aşısı Hakkındaki Bilgi Durumunun ve Aşı Olma ile İlgili Tutumlarının Değerlendirilmesi - Sercan Bulut
 • Dermatoloji Polikliniğinde İnsulin Direnci Tanısı Alan Hastaların Başvuru Sebepleri - Celal Kuş
 • Palyatif Bakım Hastalarında COVID-19 Pandemisi - Elif Erdogdu Ceylan
17:10
Plenary Session: Recovering the quality of life in postpandemic era (EN)
 • Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren (Chairperson)
 • Recovering the quality of life in postpandemic era - Dr. Andree Rochfort
Oral Presentations 6 (EN)
Location: Presentations Hall B

Assoc. Prof. Dr. Yusuf Çetin Doğaner (Moderator)

Assist. Prof. Dr. Önder Sezer (Moderator)

 • Can Interactive Family Doctors' and Nurses' Training Change Their Attitude for Covid-19 Vaccination? - Oksana Ilkov
 • Do Bulgarian general practitioners feel prepared to perform cardiopulmonary resuscitation? - Nevena Ivanova
 • A new symptom of COVID-19-skin hypersensitivity - Nevena Ivanova
 • Effect of an educational intervention on knowledge and perception of individuals at risk for stroke in Tabuk, Saudi Arabia. - Tariq Shaqran
18:00
End of the day
09:00
Panel: Medications in restoring life (TR)
Location: Main Hall
 • Prof. Dr. Okcan Basat (Chairperson)
 • Rational drug use - Assoc. Prof. Dr. Duygu Ayhan Başer
 • Adult vaccination - Prof. Dr. Seçil Arıca
 • Vaccination of adult population under risk - Assoc. Prof. Dr. Güzin Zeren Öztürk
VdGM Meeting (EN)
Location: Presentations Hall A
 • Dr Hilal Toplu Öztürk (Chairperson)
 • Life after pandemic : adaption of children and adolescents - Dr Demet Yılmaz (Speaker)
 • Patient care support by traditional and complementary medicine during and after pandemic - Dr. Ali̇ Öztürk (Speaker)
Oral Presentations 7
Location: Presentations Hall B

Assoc. Prof. Dr. Memet Taşkın Egici (Moderator)

 • Mardin ilinde çalışan sağlık çalışanlarının COVİD 19 hastalığı ile birlikte değişen demografik yapısı ve ruhsal durumunun değerlendirilmesi - Çağdaş Derdiyok
 • Hearing Loss in Patients with COVID-19 - Gökmen Özceylan
 • COVID-19 Pandemisi Gölgesinde Bir yıllık Laparoskopik Apendektomi Sonuçlarımız - Yusuf Emre Aytin
 • Tip 2 Diyabetes Mellitus Tanısı Almış Kişilerde Diyabet Öz Yönetiminin Diyabet Belirtileri ve Metabolik Kontrol Parametreleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi - Cosku Ergene Mutlu
 • Sağlık Çalışanlarında COVİD-19 Aşıları Sonrası Görülen Yan Etkiler ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi - Sibel Baktır Altuntaş
 • Comparison of Antioxidant Enzyme and Selenium Levels in Heart Failure with Reduced Ejection Fraction Compared to Healthy Control Group. A Pilot Study - İsa Ardahanlı
 • Evaluation of Knowledge, Attitudes and Behaviors of Family Physicians Working in Samsun Family Health Centers on Smoking Cessation Treatment - Erdinç Yavuz
 • Investigation of the Sociodemographic Features of Cases of Attempted Suicide Presenting to The Pediatric Emergency Department from A Primary Healthcare Perspective - Erdinç Yavuz
 • Bellek yakınmaları ve sedanter yaşam arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi - Beray Gelmez Taş
09:45

VdGM Meeting (EN)
Location: Presentations Hall A
 • Dr. Alexandra Tsipou (Chairperson)
 • Uptrend in family medicine: Wellness - Dr Hilal Toplu Öztürk (Speaker)
 • To accelerate cancer screening after extinction of pandemic - Dr. Marina Jotic Ivanovic (Speaker)

Location: Presentations Hall B
10:30
Coffee Break
Coffee Break
Oral Presentations 8
Location: Presentations Hall B

Assoc. Prof. Dr. Güzin Zeren Öztürk (Moderator)

 • The Effect of Smoking History on the Postoperative Outcome of Stage I Primary Lung Carcinoma - Salih Duman
 • Initial Signs and Symptoms in Suspected Patients Admitted to Triage Outpatient Clinic of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Single-Center Experience - Yusuf Çetin Doğaner
 • Perceived Risk and Statin Adherence in Patients with High Cardiovascular Risk: A Cross-Sectional Study - Yusuf Çetin Doğaner
 • Şizofrenide Hasta Maliyeti - Halim Ömer Kaşikci
 • Our Clinical Experience in Transverse Rigid Plate Sternal Closure - Ergida Albrahimi
 • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi E-Asm Takibindeki Huzurevi Sakinlerinin Periyodik Sağlık Muayenesi Laboratuvar Değerlerinin Analizi - Aydan Çevi̇k Varol
 • The Description of the Clinical Characteristics of Patients Followed-up with COVID-19 Infection in Primary Care - Yasemi̇n Doğan Kaya
 • High Serum Transaminase Levels in Asymptomatic Children: An Early Sign of Muscular Dystrophy ? - Ayça Dilruba Aslanger
 • Coronaphobia in healthcare workers: A cross-sectional study from a university hospital - Semra Selime Çiftlik
11:00
Panel: Remobilizing after confinement (TR)
Location: Main Hall
 • Prof. Dr. Dilek Toprak (Chairperson)
 • Traveling in new world - Prof. Dr. Ayşe Çaylan
 • Social involvement to a new life - Prof. Dr. Serdar Öztora
 • Occupational adaptations to a new environment - Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren
VdGM Meeting (EN)
Location: Presentations Hall A
 • Dr. Ali̇ Öztürk (Chairperson)
 • Revival of palliative care - Dr. Alexandra Tsipou (Speaker)
 • Home care services in and after pandemic - Dr. Panagiotis Chatzimousiadis (Speaker)
 • The last days of home care patients - Dr. Dimitrios Alepidis (Speaker)

Location: Presentations Hall B
12:00
Closing Ceremony
12:30
Oral Presentations 9
Location: Presentations Hall A

Assoc. Prof. Dr. İsmail Arslan (Moderator)

 • 1 cm. den küçük üreter alt uç taşlarında alfa bloker kullanımı taş düşürme süresini kısaltıyor mu? - Burcin Tunc
 • Hipotermik ve normotermik koroner arter bypass operasyonlarından sonra gelişen atriyal fibrilasyon sıklığının karşılaştırılması - Timucin Aksu
 • Retrospective Analysis: How Many of the Patients That Visit Urology Clinic With Flank Pain Have Actually Urologic Problems? - Bayram Doğan
 • Çocuklarda Nefes Darlığı Araştırılırken Anksiyete Hatırlanmalı mı? - Havva Hasret Demir
 • Beslenme Alışkanlıklarının Hastalanma Sıklığı ve Bağışıklık Üzerine Etkisi - Havva Hasret Demir
 • Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sağlık Anksiyetesi ve Etkileyen Etmenler- İlk Sonuçlar - Müge Meriç
 • Aile Hekimlerinin Meslek Hastalıkları Konusunda Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi - Selime Kartal
14:00
End of the day
09:00
Poster Sessions
Location: Main Hall
12:00
End of the day