10. International Trakya Family Medicine Congress

10. International Trakya Family Medicine Congress

Challenging Novel Conditions: Unexpected Dilemmas in Family Practice

Agenda

All times listed are in UTC. Current time is 15:06.

06:00

Opening Ceremony
Join Session

06:30

Adaptation of family health centres to the pandemic: how it is managed countrywise
Join Session
 • Prof. Hamdi Nezih Dağdeviren
  Trakya University

 • Dr. Jean Karl Soler (Speaker)
  Mediterranean Institude for Primary Care

 • Dr. Georgi Tsigarovski (Speaker)

 • Uzm. Dr. Nur Şehnaz Hatipoğlu (Speaker)
  Özsaruhan Aile Sağlığı Merkezi

Oral presentations 1
Join Session
 • Assoc. Prof. Dr. Ümit Aydoğan (Chairperson)
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Prof. Dr. Turan Set (Chairperson)
  Trabzon

 • The Recurrence Rate of Smoking Among Ex-Smoker Pregnants After Their Delivery at Samsun
 • Prof. Dr Bektas Murat Yalcin
  ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY DEPARTMENT MEDICAL FACULTY OF FAMILY MEDICINE

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu düşünülen çocuklarda görme kusuru araştırılması/ Inve...
 • Dr Çi̇ğdem Akaydin
  PAU

 • Perkütan endoskopik gastrostomi başarısında uygulayıcı tecrübesi ve teknik imkanların rolü: İki m...
 • Dr. Ahmet Orhan Sunar
  Gumushane State Hospital

 • The Prevalance of Usage of Food Suplements and Healthy Diet Behaviours Among Patiets of Ondokuz M...
 • Prof. Dr Bektas Murat Yalcin
  ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY DEPARTMENT MEDICAL FACULTY OF FAMILY MEDICINE

 • The Relation Between Awareness of Obesity and Self-Esteem Among Medical and Psychology Students w...
 • Mr Tevfik Fikret Karahan
  Avrasya University, Educational Faculty

 • The Relation Between the Internet Addiction and Sleep Disturbance Among Ondokuz Mayıs University ...
 • Mr Tevfik Fikret Karahan
  Avrasya University, Educational Faculty

 • Aile Hekimliği Pratiğinde Sık Reçetelenen İlaçların İlaç-İlaç Etkileşimi Açısından Değerlendirilm...
 • Dr. Fatma Türkyön
  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

 • Bir Tıp Fakültesi Hastanesi’ne Başvuran Gebelerin Oral Glukoz Tolerans Testi Yaptırma Durumlarını...
 • Uzman Dr. Recep Kılıç
  Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğü

07:50

Break

08:00

Research in primary care during pandemic
Join Session
 • Prof. Radost Asenova (Chairperson)
  Medical University of Plovdiv · Department of Urology and General Medicine

 • Research problems in pimary care during pandemic
 • Prof. Davorina Petek (Speaker)
  University of Ljubljana

 • A focus on general practice research during the pandemic and links to the EGPRN research strategy
 • Dr. Claire Collins (Speaker)
  Irish College of General Practitioners

 • EMA and primary care
 • Prof. Mehmet Ungan (Speaker)
  Ankara

Oral presentations 2
Join Session
 • Assoc. Prof. Dr. Nil Tekin (Chairperson)
  AÇSHB Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

 • Factors predictive of contrast-induced acute kidney injury in the setting of coronary no-reflow p...
 • Dr. Çağlar Kaya
  Edirne Sultan 1. Murat State Hospital

 • 30-65 Yaş Arası Kadınların Human Papilloma Virus ve Serviks Kanseri Taraması Hakkındaki Davranışl...
 • Uzm.dr. Neriman Erkan
  SBU Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • Type 2 Diabetes Risk Assessment In The Population Of Okmeydanı Research Hospital Hurriyet Educati...
 • Md Hüseyin Acar
  İstanbul Ümraniye Zeyneloğlu Aile Sağlığı Merkezi

 • Evde Bakım Hastalarında Albumin/globulin Oranı İle Mortalite Arasındaki İlişki
 • Dr Çağla Özdemir
  KÜTAHYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 • Sağlıklı Çocuklarda Serum Ürik Asit Seviyeleri ile Aterojenik Plazma İndeksi Arasında İlişki var mı?
 • Dr Çağla Özdemir
  KÜTAHYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 • The change of disease rates in primary care due to pandemic measures
 • Uzm. Dr. Binnur Tağtekin Sezer
  Edirne Gazimihal Aile Sağlığı Merkezi

09:00

Break

09:10

Home care in pandemic
Join Session
 • Prof. Mümtaz Mazıcıoğlu (Chairperson)
  Erciyes Üniversitesi

 • Home visits
 • Assoc. Prof. Erdinç Yavuz (Speaker)
  Samsun Training and Research Hospital

 • Rural visits
 • Prof. Victoria Tkachenko (Speaker)
  Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

Oral presentations 3
Join Session
 • Assist. Prof. Dr. Önder Sezer (Chairperson)
  Trakya University Department of Family Medicine

 • Assoc. Prof. Dr. Fatma Gökşin Cihan (Chairperson)
  Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

 • Ozon Terapi Hastalarının Yaşam Davranışlarının Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Üzderine Etkisi
 • Arş. Gör. Dr. Onur Büyükkıyıcı
  Namık Kemal Üniversitesi

 • Evde Sağlık Hizmeti Alan Yaşlılarda Kırılganlık ve NLR-PLR İlişkisi
 • Dr Zeynep Aşık
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Aile Hekimliği Asistanlarının Talasemi Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranışları
 • Dr. Büşra Bağcı
  Sisli Hamidiye Etfal Egitim ve Arastirma Hastanesi

 • Akne Vulgaris Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (TAT) Kullanımı: Kesitsel Bir Çalışma
 • Dr Gülbahar Ürün Unal
  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

10:00

Lunch Break

11:00

Management of chronic conditions in pandemic
Join Session
 • Prim. Dr Ljubin Shukriev (Chairperson)
  AGPFMSEE/ Centre for Family medicine, MF, Skopje

 • Management in COPD
 • Dr. Iliana Carmen Busneag (Speaker)

 • Management in CVD
 • Prof. Dr. Ersin Akpınar (Speaker)
  Çukurova Üniversitesi

 • Management in malignancies
 • Assist. Prof. Ksenija Tušek Bunc (Speaker)
  Medical Faculty

Oral presentations 4
Join Session
 • Prof. Dr. Ertan Mert (Chairperson)
  Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi

 • Gebelikte Demir Eksikliği Anemisi Sıklığı, Tedavi Uyum Durumu ve Depresif Belirtiler Arasındaki İ...
 • Dr Ebru Esra Yalçın
  Aşağı Eğlence Aile Sağlığı Merkezi 0617154 Nolu Birim, Etlik, Ankara

 • Evalution of the physical activity and eating behavior among high school students in Edirne city ...
 • Dr Damla Yılmaz
  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Evaluation of leisure time management of students taking health-related undergraduate education
 • Uzm. Dr. Oğuz Yaprak
  TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

 • The effect of health literacy on awareness of the primary care services in patients applying to t...
 • Uzm. Dr. Büşra Yaprak
  TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

 • Factors affecting weight control in patients with type II diabetes mellitus
 • Dr. Fati̇h İlşad Akin
  TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Evaluation of breast cancer risk and awareness of women between 20-40 years in Edirne city center
 • Dr Furkan Tami̇n
  Trakya University School of Medicine

 • Investigation of Healthy Lifestyle Behaviors of Last Grade Students at Trakya University
 • Dr Duygu Ortanca
  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği

 • Do Rotations Meet the Needs of National Residency Curriculum of Family Medicine in Trakya University
 • Dr. Esma Seda Özgüzar
  Trakya Unıversity

12:15

Break

12:30

Health literacy in pandemic
Join Session
 • Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu (Chairperson)
  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 • Organizational health literacy
 • Prof. Dr. Ayşe Çaylan (Speaker)
  Trakya University School of Medicine Department of Family Medicine

 • Individual health literacy
 • Prof. Danica Rotar Pavlic (Speaker)
  Department of Family Medicine University of Ljubljana

Oral presentations 5
Join Session
 • Prof. Dr. Ekrem Orbay (Chairperson)
  SİİRT ÜNİVERSİTESİ

 • Dispeptik Yakınmalar ile Kliniğimize Başvuran ve Gastroskopi Yapılan Hastalarda Helicobacter Pylo...
 • Dr Yusuf Emre Aytin
  Edirne Sultan 1. Murat State Hospital

 • Kolorektal Kanser Tarama Programı Kapsamında Gaitada Gizli Kan Testi Pozitif Olan Hastalarda Kolo...
 • Dr Yusuf Emre Aytin
  Edirne Sultan 1. Murat State Hospital

 • Bir Aile Hekimliği Polikliniğine başvuran hastalarda Aspirin kullanımının uygunluğu: Koruyor mu, ...
 • Dr Aysima Bulca Acar
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • COVID-19 Pandemisinin Çocuklarda Uyku Bozukluğu ve Beslenme Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
 • Dr. İzzet Fidancı
  Hacettepe University, Faculty of Medicine

 • Pandeminin Ruh Sağlığı Hizmetlerine Etkisi
 • Dr Neslihan Cansel
  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Malatya

 • Diyabet Hastalarının Diyabet Tipini Bilme Durumunun Sosyodemografik Özelliklere Göre Değerlendiri...
 • Uzm. Dr. Büşra Aybike Kumcu
  T.C. Sağlık Bakanlığı Ataşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, İstanbul

13:30

Break

13:45

Violence in pandemic
Join Session
 • Prof. Dr. Pınar Topsever (Chairperson)
  Acıbadem Üniversitesi

 • Violence against women
 • Dr. Raquel Gomez Bravo (Speaker)
  Faculty of Humanities, Education and Social Sciences

 • Violence against health professionals
 • Prof. Ass. Dr. Gazmend Bojaj (Speaker)
  Heimerer College

Oral presentations 6
Join Session
 • Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici (Chairperson)
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Assoc. Prof. Dr. Burcu Kayhan Tetik (Chairperson)
  Inonu universty

 • Lise Dönemi Adolesanlarda İnternet Bağımlılığının Aile İçi Uyuma ve Okul Başarısına Etkilerinin D...
 • Çağdaş Emin Maç
  Sinop Uzungürgen Aile Sağlığı Merkezi

 • Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara Kullanımı ve Depresyon Semptomatoloji Dur...
 • Dr Esra Yaşkiran
  Selçuk Üniveristesi Tıp Fakültesi

 • Hypertension Prevalence and Control Rates in Patients with Type II Diabetes in a Primary Care Set...
 • Assoc. Prof. Erdinç Yavuz
  Samsun Training and Research Hospital

 • Seroconversion Rates of Inactive COVID-19 Vaccine CoronaVac in Healthcare Workers
 • Assoc. Prof. Erdinç Yavuz
  Samsun Training and Research Hospital

14:40

Break

14:50

Keep health workers safe to keep patients safe
Join Session
 • Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu (Chairperson)
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 • Biological health risks of healthcare workers and prevention
 • Prof. Zakiur Rahman (Speaker)
  Bangladesh College of General Practitioners

 • Psychological health risks of healthcare workers and prevention
 • Prof. Radost Asenova (Speaker)
  Medical University of Plovdiv · Department of Urology and General Medicine

Oral presentations 7
Join Session
 • Prof. Dr. Arzu Uzuner (Chairperson)
  Marmara University

 • SCORE Risk Değerlendirme Modelinde HDL'nin Etkisinin Formüle Edilmesi ve Çevrimiçi Toplu Hesaplam...
 • Dr. Yücel Uysal
  MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

 • Birinci Basamağa Başvuran Ebeveynlerde, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)'ye Yönelik Bilgi ve Farkın...
 • Dr Vahi̇t Güneç
  University of Health Sciences Haydarpasa Numune Training and Research Hospital

 • Baş Ağrısı Şikayetiyle Başvuran Hastalarda Bilgisayarlı Tomografi İle Saptanan Organik Patoloji S...
 • Asst. Prof. Osman Kula
  Trakya University School of Medicine Department of Radiology

 • 50 Yaş ve Üzeri İskemik İnme Hastalarında Etyoloji
 • Dr Ezgi Kula
  EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ NÖROLOJİ BÖLÜMÜ

 • The effect of informing about the disease on the level of anxiety in Covid-19 cases
 • Dr Buğu Usanma Koban
  Hilmi Şahin Family Healthcare Center

 • Tekrarlayan Covid-19 Vakalarında Semptomların Karşılaştırılması
 • Dr Buğu Usanma Koban
  Hilmi Şahin Family Healthcare Center

 • Kronik Hastalığı Olan Erişkinlerin Covid-19 Korkuları
 • Dr. Celal Kuş
  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

06:30

Covid pandemic: country based experiences
Join Session
 • Prof. Mehmet Ungan (Chairperson)
  Ankara

 • Prof. Amanda Howe (Speaker)
  Royal College of General Practitioners

 • Prof. Michael Kidd (Speaker)
  Deputy Chief Medical Officer Australian Government

 • Prof. Pavlo Kolesnyk (Speaker)
  Uzhgorod National University Medical Faculty

 • Prof Raman Kumar (Speaker)
  Academy of Family Physicians of India

Oral presentations 8
Join Session
 • Prof. Dr. Seçil Arıca (Chairperson)
  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HAMİDİYE TIP FAKÜLTESİ

 • Kanser Tanısı/Evrelemesi Amacıyla Trakya Üniversitesi’nde PET/BT Görüntülemesi Yapılan Hastaların...
 • Dr Selin Soyluoglu
  Trakya University Faculty of Medicine

 • 3.Basamak Bir Aile Hekimliği Polikliniğinde Anemi Prevalansı
 • Dr. Eli̇f Erdogdu Ceylan
  Boğazkale İlçe Devlet Hastanesi

 • Follow-up of Pregnancies with Microprolactinomas
 • Dr. İsmail Arslan
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Information, Attitude, and Behavior about Influenza And Pneumococcal Vaccines of Individuals Over...
 • Dr. Aysegul Karahan Gulsen
  Haydarpasa Numune EAH

 • Covid 19 Pandemisi Sürecinde Erişkinlerin Besin Süplemanı Kullanımı İle İlgili Tutumları, Davranı...
 • Dr Büşra Akarsu
  Hacettepe Üniversitesi tıp fakültesi

 • İleri Evre Over Kanserinde Prognostik Biobelirteç Araştırılması
 • Uzman Sinan Ateş
  Trakya üniversitesi tıp fakültesi

 • Periferik Fasiyal Paralizi Hastalarında Vitamin B 12, Folat, Homosistein Düzeylerinin Hastalık Ev...
 • Uzman Mervegül Kaya
  Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği

 • Evaluation of the effects of people registered to the family health center on the general health ...
 • Prof Nazlı Şensoy
  Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi

07:50

Break

08:00

Being a Family Physician in Pandemic
Join Session
 • Prof. Dr. Pemra Cöbek Unalan (Chairperson)
  Marmara Üniversitesi

 • Being a family physician in Germany during pandemic
 • Prof. Thomas Frese (Speaker)
  Martin Luther University Halle-Wittenberg

 • Being a family physician in Turkey during pandemic
 • Prof. Dr. Pınar Topsever (Speaker)
  Acıbadem Üniversitesi

 • Being a family physician in United Kingdom during pandemic
 • Assoc. Prof. Martin Hadley-Brown (Speaker)
  University of Cambridge

Oral presentations 9
Join Session
 • Prof. Dr. Reşat Dabak (Chairperson)
  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HASEKİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Üçlü Negatif Meme Kanserli Hastalarda Hastalık Nüksü ve Sağ Kalımı Predikte Eden Faktörlerin İnce...
 • Dr Aysun Fatma Akkuş
  TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Etiological, topographic and clinical evaluation of patients with cerebral vein thrombosis
 • Dr Suna Aşkin Turan
  Başakşehir Çam And Sakura City Hospital

 • Üreme Çağındaki Kadın Hastaların Anne Sütü ve Emzirme Hakkında Genel Bilgi Düzeyi ve Etki Eden F...
 • Uzm.dr. Fai̇ze Kami̇ş
  ATAŞEHİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

 • The Effect of the Diagnosis of Chronic Disease on Adult Immunization Behaviour
 • Uzm Dr Başak Korkmazer
  İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA CITY HOSPITAL

09:00

Lunch Break

09:30

Changes and adaptations in educational methods in pandemic
Join Session
 • Prof. Esra Saatçı (Chairperson)
  Çukurova Üniversitesi

 • BME in Family Medicine/General Practice during Covid-19 Pandemic
 • Prof. Alex Harding (Speaker)
  Society for Academic Primary Care

 • Speciality Training in Family Medicine/General Practice during Covid-19 Pandemic
 • Prof. Nele Michels (Speaker)
  University of Antwerp

 • CME/CPD in Family Medicine/General Practice during Covid-19 Pandemic
 • Dr. Martine Granek-Catarivas (Speaker)
  Tel Aviv University School of Continuing Medical Education

Oral presentations 10
Join Session
 • Prof. Dr. Alis Özçakır (Chairperson)
  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim Alan Dönem 1 Öğrencilerinin Duygudurum Değerlendirmesi
 • Assistant Professor Fethi Sada Zekey
  Yozgat Bozok University

 • Atatürk Üniversitesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’ne Kayıtlı Diyabetik Hastaların Diyabetik Retino...
 • Assoc. Prof. Dr. Yasemin Çayır
  Erzurum Atatürk Üniversitesi

 • Uzaktan Eğitim Standartlarının Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencileri Gözünden Değerlendirilmesi Yozg...
 • Assistant Professor Fethi Sada Zekey
  Yozgat Bozok University

 • Erişkinlerde Aşı Reddinin, Aşılarla İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışların Değerlendirilmesi
 • Uzm.dr. Tuğba Koşmaz Kara
  UNİVERSİTY OF HEALTH SCİENCES ANTALYA TRAİNİNG AND RESEARCH HOSPİTAL

 • Colorectal cancer screening behaviors
 • Asistant Professor Selda Tekiner
  Ankara University

 • Obez Hastalarda 25-OH D Vitamin Düzeyi̇ni̇n Uyku Kalitesi ve Metabolik Parametreler İle İlişkisin...
 • Uzm. Dr. Ayşenur Akin Poçanoğlu
  KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 • Postmenopozal Kadınlarda Vazomotor, Somatik ve Psikolojik Yakınmaların Şiddeti ve El 2-4. Parmak ...
 • Mrs Tuğba İş Kara
  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 • Sağlık Çalışanlarında Covid-19, Temas ve Risk Durumlarının Değerlendirilmesi
 • Kamile Marakoğlu
  Selcuk University Faculty of Medicine

10:50

Break

11:00

Experience of countries in vaccination
Join Session
 • Prof. Dr. Ayşe Çaylan (Chairperson)
  Trakya University School of Medicine Department of Family Medicine

 • Prof. Ferdinando Petrazzuoli (Speaker)
  Lund University

 • Prof. Shlomo Vinker (Speaker)
  Tel Aviv University Sackler Faculty of Medicine

Oral presentations 11
Join Session
 • Assoc. Prof. Dr. Yasemin Çayır (Chairperson)
  Erzurum Atatürk Üniversitesi

 • Ailelerin Çocukluk Çağı Aşılanmaları İle İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları
 • Dr. Esra Böcek Aker
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Morbid ve Süper Obez Bireylerde Kardiyovasküler Risk ve Eşlik Eden Komorbiditelerin Değerlendiril...
 • Dr. Nazlı Hacıağaoğlu
  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ

 • Covid-19 Pandemisi Dönemindeki Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreotografi(ercp) Deneyimlerimiz
 • Dr Dogan Albayrak
  Trakya University Faculty of Medicine

 • Göğüs Ağrısı Yakınması ile Pediatrik Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Olguların Değerlendirilmesi
 • Dr. Murat Deveci
  Trakya University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Cardiology

12:00

Break

12:10

Novel health needs of health care providers
Join Session
 • Prof. Serdar Öztora (Chairperson)
  Trakya University School of Medicine, Department of Family Medicine

 • New mods of delivery of care
 • Prof. Ana Luisa Neves (Speaker)
  Imperial College of London Institute of Global Health Innovation

 • Burnout of health care providers
 • Dr. Andree Rochfort (Speaker)
  Irish College of General Practitioners

Oral presentations 12
Join Session
 • Prof. Dr. Selçuk Mıstık (Chairperson)
  Erciyes University Medical Faculty, Department of Family Medicine

 • 0-6 Ay Arası Bebeklerde İnfantil Kolik Sıklığı ve Anne Beslenmesinin Etkisi
 • Büşra Yazla
  rize kalkandere şaban cengiz ilçe devlet hastanesi

 • Jinekoloji Polikliniğine Anormal Uterin Kanama Şikayetiİle Başvuran Cinsel Aktif Kadınlarda Seksü...
 • Dr. Vi̇ldan Sara
  KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ

 • COVİD-19 Pandemisi Döneminde Sağlık Profesyonellerinin Vitamin Desteği Kullanma ve COVİD-19 Korku...
 • Dr. Hilal Aksoy
  Hacettepe University Faculty of Medicine

 • Aile Hekimliği Asistan Hekimlerinin Erişkin Aşılarını Önerme Durumlarının ve Etkileyen Faktörleri...
 • Asistan Doktor Ebru Şahin
  SBÜ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL SUAM AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ

 • İstanbul’daki aile hekimlerinin sigara içme durumları ve mesleki özellikleri ile sigara konusunda...
 • Dr.öğr.üyesi Emin Pala
  University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital

 • Intimate Partner –Sexual Violence and Relationship Between Depression Symptoms Among Collage Wome...
 • Md Canan Tuz Yılmaz
  Bursa Uludağ University

 • Sigara İçme Durumunun Dispeptik Şikayetlerle İlişkisi
 • Dr Didem Kuruçay
  SBU

13:30

Break

13:40

Closing Ceremony
Join Session
 • Prof. Hamdi Nezih Dağdeviren
  Trakya University

 • Prof. Serdar Öztora
  Trakya University School of Medicine, Department of Family Medicine

 • Prof. Dr. Ayşe Çaylan
  Trakya University School of Medicine Department of Family Medicine

 • Assist. Prof. Dr. Önder Sezer
  Trakya University Department of Family Medicine

14:00

Break

14:15

VdGM Meeting
Join Session
 • Dr Demet Yılmaz (Chairperson)
  Șișli 16 No'lu Aile Sağlığı Merkezi

 • Dr Hiroko Sakurai (Chairperson)
  Iwaizumi Hospital

 • Family Medicine during pandemia in Greece
 • Dr. Alexandra Tsipou (Speaker)
  1st TOMY-Aigaleo

 • Management of pandemia and contact tracing in Turkey
 • Dr. İkbal Hümay Arman (Speaker)
  İstanbul Kartal District Health Directorate

Oral presentations 13
Join Session
 • Assist. Prof. Dr. Gülsen Ceyhun Peker (Chairperson)
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Uzm. Dr. Işık Gönenç (Chairperson)
  Haydarpaşa Numune EAH Aile Hekimliği Kliniği

 • Lateral Epikondilit Tedavisinde El Bileği Splinti ile Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi(ESWT) Ko...
 • Dr Fatma Ustabaşıoğlu
  Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi

 • Parsiyel Protez Kullanan Hastaların Dişsizlik Sınıflaması
 • Asst.prof. Caglar Bilmenoglu
  Trakya Universitesi

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Mikrobiyota Ve Probiyotikler Ha...
 • Dr. Mukaddes Kurt Öztürk
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Sağlık Yönetimi Alanında Eğitim Alan Öğrencilerin Yaratıcı Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğ...
 • Haticenur Turan
  Bayburt Üniversitesi

 • Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Bu Tarzların Sosyodemografik Veriler ile...
 • Assist. Professor Gülseren Pamuk
  İzmir

 • 18-64 Yaş Arası Riskli Erişkinlerde Bağışıklama Durumunun Değerlendirilmesi
 • Dr Suzan Tok
  Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital

 • Sağlık İnsan Kaynağı ile Bulaşıcı Olmayan Hastalık Mortalitesi İlişkisi
 • Dr. Esra Kopan
  Haydarpasa Numune Egitim ve Araştırma Hastanesi

 • Sigara Bırakmanın Depresyon Semptomları, Uyku Kalitesi, Solunum Fonksiyon Testi ve Vücut Kompozis...
 • Dr. Aslıhan Ti̇trek
  Selçuk Üniveristesi Tıp Fakültesi

15:45

Break

16:00

VdGM Meeting
Join Session
 • Dr. Rabia Eroglu Kilac (Chairperson)
  Çukurova Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • Dr. Marina Jotic Ivanovic (Chairperson)
  Primary health care center Doboj

 • Family medicine during pandemia in Spain
 • Dr. Elena Klusova Noguiná (Speaker)
  SAMU061

 • New and tough circumstances in family medicine centers during pandemia in Turkey
 • Dr. Ali Öztürk (Speaker)
  Durusu Şehit Polis Ayhan Ölçer Aile Sağlığı Merkezi

06:00

Oral presentations
Oral presentations 14
Join Session
 • Assoc. Prof. Dr. Mustafa Kürşat Şahin (Chairperson)
  Ondokuz Mayıs University, School of Medicine, Department of Family Medicine

 • Paraproteinemili olguların geriye dönük değerlendirilmesi; 4106 elektroforez, tek merkez deneyimi
 • Dr. Ahmet Küçükarda
  Trakya University

 • Göz kapağı lezyonlarının değerlendirilmesinde klinik ön tanı ile histopatolojik tanı uyumunun inc...
 • Asistant Professor Rüveyde Garip
  Trakya University School of Medicine

 • Endometrium kanserli olgularımızın klinik, patolojik ve tedavi özelliklerinin gözden geçirilmesi;...
 • Dr. Burak Andaç
  Trakya University

 • Koronavirüs Anksiyetesi ile Duygusal Yeme Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Assist. Prof. Hülya Kamarlı Altun
  Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

 • The Relationship Between Glu298Asp and T786-C Gene Polymorphisms of Endothelial Nitric Oxide Synt...
 • Dr. Cihan Ozturk
  Trakya University Faculty of Medicine

 • Febril Konvülsiyonlu Olgularımızın Demografik, Klinik, Laboratuvar Bulguları ve Tedavilerinin Değ...
 • Mrs. İlkiz Özge Özdil Yılmaz
  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Dr. Lütfi Kırdar Tuzla Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’ne Kayıtlı 35-69 Yaş Arası Kadınlarda Meme Kan...
 • Dr. Roza Aslan Altaş
  T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HAMİDİYE ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ KARTAL DR...

 • Pandemi döneminde Maksillofasyal travmaların yönetiminde uzaktan konsultasyonun etkilerinin tek m...
 • Assoc. Prof. Daghan Dagdelen
  Trakya Univesity School of Medicine

 • Using of B-Blockers in Heart Failure with Reduced EF with Erectile Dysfunction
 • Dr İsa Ardahanlı
  Bilecik Training and Education Hospital

Oral presentations 15
Join Session
 • Assoc. Prof. Dr. Memet Taşkın Egici (Chairperson)
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune EAH

 • 40-70 Yaş Arası Nüfusta Primer Ya Da Sekonder Koruma Amacıyla Statin Kullanması Gereken Bireyleri...
 • Dr. Mustafa Haltaş
  Sarıyer Merkez Aile Sağlığı Merkezi

 • Postmenopozal Kadınların Osteoporoz Yönünden Tarama Durumunun ve Fraktür Risklerinin Değerlendiri...
 • Dr Burhan Balaban
  Antalya Training and Research Hospital

 • Pediatri Araştırma Görevlisi Hekimlerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Tükenmişlikle İlgili Faktörler
 • Assist. Prof. Hatice Tuba Akbayram
  Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Renal Transplantasyonlu Hastalarda Covid-19 Enfeksiyonundan Korunmada Evde İzolasyonun Önemi
 • Dr Murat Öztürk
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • The Effect of Arm Circumference and Cuff Size on Blood Pressure of Patients Registered in Erzurum...
 • Asst Prof Suat Si̇ncan
  Ataturk University

 • The Role of Family Medicine From Bone Pain to Multiple Myeloma
 • Asst Prof Suat Si̇ncan
  Ataturk University

 • Ev izolasyonuna alınan hastaların covid-19 enfeksiyonu ve temas ile ilgili bilgi, tutum ve davra...
 • Si̇bel Baktir Altuntaş
  Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

 • Papiller tiroid kanseri ve MMP-9 gen polimorfizmi
 • Dr Buket Yılmaz Bülbül
  TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

 • TSH düzeyi normal, düşük ve yüksek hastalarda vücut kitle indekslerine göre HDL düzeylerinin karş...
 • Asist. Prof. Ferda Kaya Zaman
  İstinye Univercity

07:30

Break

07:45

Oral presentations
Oral presentations 16
Join Session
 • Assoc. Prof. Dr. Emine Zeynep Tuzcular Vural (Chairperson)
  Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital

 • Assist. Prof. Dr. Duygu Ayhan Başer (Chairperson)
  Hacettepe University Faculty of Medicine

 • Palyatif Bakım Alanlara Primer Bakım Verenlerin Depresyon Düzeyi ve Uyku Kalitesi
 • Mrs Mahcube Çubukçu
  Health Sciences University Samsun Education and Research Hospital

 • Safra Taşı Olan Çocuk Hastalarımızda Hematolojik Değerlendirme
 • Dr Ezgi Paslı Uysalol
  KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH

 • Kronik Hastalığı Olan 65 Yaş Üstü Hastalarda İlaç Uyumunun Değerlendirilmesi
 • Dr. Melike Mercan Başpınar
  University of Health Sciences, Gaziosmanpaşa Training and Research Hospital,Department of Family ...

 • Premenstrual Sendromda Yeme Davranışının Değerlendirilmesi
 • Dr. Damla Kocabiçakoğlu Vural
  KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ

 • Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Diabetes Mellitus ve/veya Hipertansiyon Hastalarının Anksiyet...
 • Dr. Tuba Kayır
  Çorum Mimar Sinan Aile Sağlığı Merkezi

 • Comparison of Intrarectal Lidocaine Gel, Intrarectal Ultrasonic Gel and Periprostatic Nerve Block...
 • Dr. Gökhan Çevik
  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

 • Covid 19 Aşısı Olan Sağlık Personelinin Anksiyete Puanlarının Değerlendirilmesi
 • Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Oral presentations 17
Join Session
 • Prof. Dr. Tuncay Müge Alvur (Chairperson)
  Kocaeli Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 • COVID-19’lu Hastalarda Nötrofil/Lenfosit oranı, Lenfosit/Monosit oranı, Platelet/Lenfosit oranı i...
 • Associate Professor Şebnem Yosunkaya
  Necmettin Erbakan Üniversitesi

 • Educational value of Youtube Videos for eye practices.
 • Dr Ahmet Kürşad Sakallıoğlu
  Trakya University School of Medicine

 • Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Stres Algılarının İncelenmesi
 • Dr Selin Ata Doğan
  mersin üniversitesi tıp fakültesi hastanesi

 • Obez Hastalarda Obezite İlişkili Kanser Taramaları Konusunda Farkındalık Oluşturmada Eğitimin Önemi
 • Dr. Sezgi̇n Türkoğlu
  T.C. MINISTRY OF HEALTH ANTALYA SUAM

 • Çalışan Kadınların Yardımcılarının Cilt Bakımı ve Nemlendirici Hakkındaki Tutumları
 • Uzm. Dr. Işılay Gedik Tekinemre
  Elazığ

 • Halsizliği Olan Bireylerin Yaşam Doyumlarının Değerlendirilmesi
 • Uzm. Dr. Işılay Gedik Tekinemre
  Elazığ

 • Bir Eğitim Aile Sağlığı Merkezinden Takipli Gebelerin Prenatal Dönemdeki Diş ve Diş Eti Sağlığına...
 • Dr Melike Ülkü Aydın Kılıç
  Sağlık bilimleri üniversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar şehir hastanesi

 • Lisede Öğrenim Gören Adölesanlarda Diyabet Risk Faktörlerinin Yaygınlığı ve Farkındalığı
 • Uzm. Dr. Umut Esen
  Tekirdağ Marmaraereğlisi ilçe Devlet Hastanesi

 • Socıal Support Status And Factors Affectıng Complıance Wıth Treatment In Depressıon Patıents Admı...
 • Dr. Gizem Şen
  Afyonkarahisar Health Sciences University

 • A rare cause of focal seizure in early childhood: Giant intracranial aneurysm.
 • Dr. Ozge Berfu Gürbüz
  Tekirdag State Hospital

 • Efficacy of ketogenic diet in WWOX-related epileptic encephalopathy
 • Dr. Gürkan Gürbüz
  Namik Kemal University

 • A hot water epilepsy treated well with clobazam
 • Dr. Ozge Berfu Gürbüz
  Tekirdag State Hospital

 • Can Heterozygous Mutations Be a Risk Factor for Sudden Cardiac Death?
 • Dr Aysun Fatma Akkuş
  TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Bir Aile Hekimliği Polikliniğinde Hipertansiyon Hastalarının Hastalıkla İlişkili Davranışları
 • Uzman Di̇nçer Ati̇la
  Menemen 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi

 • Sjögren's syndrome, tubular acidosis and nephrocalcinosis
 • Dr Branka Sošić
  Primary health center Rakovica

 • Possible symptomatology of systemic lupus erythematosus
 • Dr Branka Sošić
  Primary health center Rakovica

 • Mor İdrar Torbası Sendromu: Bir olgu sunumu
 • Dr. Nur Şimşek Yurt
  Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

 • Aile Hekimliği Polikliniğinde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık: Molluskum Kontagiozum
 • Uzm. Dr. Seda Ahçi Yilmaz
  SBÜ FATİH SULTAN MEHMET EAH

 • e-ASM Takipli Huzurevi Sakinlerinde Periyodik Sağlık Muayenesinin Değerlendirilmesi
 • Dr Tuğçe Duman
  Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

 • Sırt Ağrısı Semptomundan Akciğer Malignitesi Akla Gelir Mi?
 • Doktor İdi̇l Ceren Balci
  S.B.Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

 • Aile Sağlığı Merkezinde Evlilik İçin Sağlık Raporu Düzenlemek: HIV Testi Şüpheli Pozitif Bir Olgu...
 • Mehmet Fatih Fişenk
  SBÜ Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi

 • “COVID-19-the great imitator”- a case report
 • Dr. Nevena Ivanova
  Medical University-Plovdiv, Bulgaria

 • “Antithrombotic treatment dilemma in COVID-19”- a case report
 • Dr. Nevena Ivanova
  Medical University-Plovdiv, Bulgaria

 • Erken Başlangıçlı Parkinson Hastalığında Motor Olmayan Belirtiler Olan Depresyon ve Anksiyete Boz...
 • Özgür Engi̇nyurt
  Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Aile Hekimliği Polikliniğinde Riskli Gebelik Olgusu : Plasenta Previa
 • Dr. Cansu Levent
  BEYTÜŞŞEBAP DEVLET HASTANESİ

 • Evaluation of 25(OH) Vitamin D Levels in a Family Health Center
 • Md Hüseyin Acar
  İstanbul Ümraniye Zeyneloğlu Aile Sağlığı Merkezi

 • Covid-19 Hastalığı’na Bağlı Nörolojik Komplikasyon: Epileptik Nöbet
 • Dr Ezgi Kula
  EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ NÖROLOJİ BÖLÜMÜ

 • Telephone and E-Mail Consultations During the Covid-19 Pandemic
 • Dr Tatjana Zdravković
  Health Centre „Novi Sad“.

 • Pediatrik Hastada Kemoterapi Sonrası İntestinal Perforasyon Olgu Sunumu
 • Asst. Prof. Osman Kula
  Trakya University School of Medicine Department of Radiology

 • Üç Farklı Malnütrisyon Tarama Testinin Laboratuvar Sonuçları İle Karşılaştırılması
 • Family Medicine Specialist Aydan Çevi̇k
  Tekirdağ

 • Covid-19 Sonrası Gelişen ve Hashimoto Tiroiditi Tanısı Alan Bir Olgu
 • Family Medicine Specialist Aydan Çevi̇k
  Tekirdağ

 • Covid-19 Pnömonisi Nedeniyle Takip Edilen Hastada Hiperkarotenemi Gelişmesi İle İlgili Bir Olgu
 • Özgür Engi̇nyurt
  Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Aile Hekimliği Polikliniğinde Akromegali Tanısı Koyulan Bir Olgu Sunumu
 • Uzman Mervegül Kaya
  Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği

 • Lütfen Kemerini Açalım: Muayenede tanısı atlanan bir kasık fıtığı olgusu
 • Dr. Ahmet Orhan Sunar
  Gumushane State Hospital

 • Bir olgu ile birinci basamakta ön tanı çeşitliliğinin önemi
 • Dr. Özge Kaya
  Trakya University School of Medicine

Announcements

None yet.